Teksten voor op de rouwkaart

Teksten algemeen
Heden overleed ….
Thuis is overleden …
Zo maar uit ons leven ….
In liefde gedenken wij….
Mijn liefste is gestorven.
Gestorven: mijn/onze lieve……
Rustig weggegleden uit het leven.
Dierbaren melden dat is overleden ….
In alle rust is overleden mijn/onze….
Strijdbaar tot het einde overleed ……
Heden verloren wij onze geliefde …..
Wij treuren om het verlies van mijn/onze……
Wij nemen afscheid van mijn/onze ….
Verslagen staan wij stil bij het overlijden van …
Heden is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze…
In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze…
Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze…
Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze…
Wij laten u weten dat op…is overleden mijn/onze…
Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze…
Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze…
De herinnering aan een bijzonder mens is geboren…
Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…
Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze…
Op …jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze…
Op een stralende lentedag ging van ons heen mijn/onze…
In zijn/haar …ste levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze…
Wij hebben mijn/onze…moeten loslaten.
Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…
Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze…
Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze…
Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze…
Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…
Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze…
Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze…
Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan/is overleden mijn/onze…
Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze…
Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden mijn/onze…
Na zijn levensbalans te hebben opgemaakt is (vredig) van ons heengegaan mijn/onze…
Na een voltooid leven is rustig op reis gegaan naar het…mijn/onze…
Na een waardevol en intensief  leven hebben wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van mijn/onze…
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze…
Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in alle rust en vrede overleden mijn/onze…
Na een lang en blijmoedig leven is…temidden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen/ gestorven.
Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan mijn/onze…
Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze…
Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze…
Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op…(datum) vredig ingeslapen mijn/onze…
Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze…
Vandaag 00-00-2…is…(naam) zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis geworden.
Rustig en gesteund door haar kinderen en kleinkinderen is op…jarige leeftijd ingeslapen onze…
Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze…
Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van…
Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze…
Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze…

Verdrietig…
Verdrietig zijn wij, nu…
Verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze…
Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van…
Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…
Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…
Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze…
Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, opa/oma is overgegaan in dierbare herinneringen.
Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar altijd in ons midden mochten hebben, stellen wij u op de hoogte van het overlijden van mijn/onze…
Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…
Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze…
Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…
Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze…
Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze…
Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…
In stil verdriet nemen wij afscheid van mijn/onze ….
Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze…
Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn/onze…
Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van mijn/onze…

Dankbaar…
Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die hij/zij tijdens zijn/haar leven mocht ontvangen is in alle vrede heengegaan mijn/onze…
Dankbaar voor het leven dat haar gegeven is, geven wij u kennis, dat op…jarige leeftijd is overleden mijn/onze…
Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde is heengegaan mijn/onze…
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft omringd en dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze…
Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze…..
Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft willen zijn, nemen wij bedroefd afscheid van mijn/onze…….

Teksten bij een overlijden na een ziekbed
Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze…
Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn/onze…
Na een kortstondig maar hevig ziekbed is overleden mijn/onze…
Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze…
Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van…
Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze…
Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze…
Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van mijn/onze…
Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…
Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn/onze…
Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze…
Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn/onze…
Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden mijn/onze…
Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan mijn/onze…
Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn/onze…
Na een rijk gevuld lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig ingeslapen mijn/onze…
Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan mijn/ onze…
Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze, heb je na een strijd van…jaar afscheid genomen.
Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen is overleden mijn/onze…
Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden mijn/onze…
Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…
Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is overleden/van ons is heengegaan mijn/onze…
Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn/onze…
Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…
Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onzeReligieuze teksten

Religieuze teksten
Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze…
De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze…
In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze…
God heeft thuisgehaald mijn/onze…
Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze…
Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze…
De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze…
Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn onze…
Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze…
Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen (overleden) mijn/onze…
Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn/haar Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn onze…
Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze…
Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze…
Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze…
Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze….
De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze…..
Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn/onze…
In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/ onze…
Op 00-00-2…is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn/onze…
Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/onze…
Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn/haar Vader mijn/onze…

Heilig sacrament der Zieken
In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze…
Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze…
Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn/onze…
Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan mijn/onze…
Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze…
Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang  zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze…

Teksten bij een overlijden na een ongeval
Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van mijn/onze…
Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze…
Heden nam de Here op Zijn tijd en wijze na een (ernstig) ongeval tot Zich mijn/onze…
Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij…kwijtgeraakt.
Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze…
Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze…
Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, tengevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze…
Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze…
Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in……om het leven is gekomen mijn/onze…
Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen mijn/ onze…
Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze…
Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze…