Privacy Statement

Uitvaartverzorging Serry
Uitvaartverzorging Serry neemt uw privacy en de veiligheid van uw gegevens zeer serieus. Zij verwerkt en gebruikt de door u verstrekte informatie op een veilige manier en verstrekt deze enkel in het kader van een goede uitvoering van haar dienstverlening.
Op de dienstverlening van Uitvaartverzorging Serry en op uw activiteiten op deze website is de navolgende privacy statement van toepassing. Door het bezoeken van onze website of bij het afnemen van onze diensten gaat u akkoord met ons privacy beleid. Wij verzoeken u hier kennis van te nemen, om eventuele misverstanden of teleurstellingen te voorkomen.

1. Uitvaartverzorging Serry
Uitvaartverzorging Serry wordt gevoerd door Ygnaçio Serry en Peter Meurs, gevestigd te Bergschenhoek. Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 63415178.
Uitvaartverzorging Serry geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

• NAW- en persoonsgegevens van de opdrachtgever en van de overledene
• fotokopieën van de identiteitsbewijzen van de opdrachtgever en de overledene
• BSN van de opdrachtgever en overledene
• uw telefoonnummer(s)
• gegevens van de uitvaartverzekeraar van de overledene
• uw surfgedrag op onze website (door middel van cookies)
• gegevens welke u invult op ons contactformulier
• beeldmateriaal door u aangeleverd

3. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. U dient hierbij te denken aan het aanvragen van de akte van overlijden en de aanvraag van het verlof om te begraven of te cremeren. Hiernaast worden uw gegevens gebruikt voor de reservering van de uitvaartlocatie en begraafplaatsen of crematoria. Tevens worden uw gegevens gebruikt voor het uitbrengen van offertes en het leveren van goederen.
Buiten deze specifieke bedrijfsactiviteiten kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor reguliere bedrijfsactiviteiten, zoals het opstellen van facturen en het daaraan verbonden debiteurenbeheer.

4. Aan wie verstrekken wij uw gegevens?

• de gemeente
• uitvaartlocaties en begraafplaatsen of crematoria
• vervoerders en dragers
• partijen betrokken bij de uitvoering van debiteurenbeheer (accountant, advocaat, deurwaarder/incassobureau)
• google

5. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen op een in eigen beheer zijnde geautomatiseerd computersysteem welke is voorzien van wachtwoordbeveiliging en welke ieder uur van een back-up wordt voorzien.
Om inzage van persoonsgegevens of bedrijfsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Uitvaartverzorging Serry verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens.

6. Welke rechten heb ik ten aanzien van de verzameling en verwerking van mijn gegevens?

U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Uitvaartverzorging Serry beoordeelt binnen vier weken na ontvangst of het verzet gerechtvaardigd is.
Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigt Uitvaartverzorging Serry terstond de verwerking van deze gegevens. Indien de verwerking van deze gegevens – naar het oordeel van Uitvaartverzorging Serry – essentieel is voor haar dienstverlening of haar bedrijfsvoering, dan heeft Uitvaartverzorging Serry het recht om het verzoek te weigeren, dan wel haar dienstverlening op te schorten of onder afwijkende voorwaarden voort te zetten.
Verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van de overledene kunnen schriftelijk worden ingediend op info@uitvaartverzorgingserry.nl onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens met bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
Bij een verzoek wordt binnen vier weken, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van uw persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Uitvaartverzorging Serry voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Uitvaartverzorging Serry hoeft hieraan  niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

7. Cookies

Uitvaartverzorging Serry maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar zijn slechts machines. Informatie welke wordt bemachtigd middels deze cookies worden gedeeld met Google ten behoeve van Google Analytics.
De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de gebruiker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de gebruiker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiker niet van de betaaldienst gebruik kan maken.

8. Bewaartermijn

Uitvaartverzorging Serry bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, tot een maximum van 6 maanden.

9. Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Uitvaartverzorging Serry.

10. Contact

Voor vragen naar aanleiding van deze privacy statement kunt u een e-mail sturen naar info@uitvaartverzorgingserry.nl onder vermelding van het onderwerp “privacy statement”.